නිරූපණ ශිල්පිනි තුලානි රනුරිකා

913

රඟපෑමේ මෙන්ම නිරූපණ ක්‍ෂේත්‍රයේ ද නිරත වූ තුලානි රනුරිකා මහත්මිය 2018 Mrs ocean world 3 වන ස්ථානයත්, 2019 british empire 2 nd Runner up winner, best photogenic & talent mini pageant දිනා ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here