ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න කතා කරන අරගලකරුවන් ගේ ලයිස්තුවක් එළියට..එම නම් ලයිස්තුව මෙන්න..

192

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සහ අරගලකරුවන් අතර වන සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

පිහිටුවීමට සාකච්ඡා වෙමින් ඇති සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව පිළිබඳව මෙම පිරිසේ යෝජනා සහ අදහස් ලබාගැනීමට මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙයි.

මෙම සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී වීමට යෝජිත අරගලය කරුවන් මෙසේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here