ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතය පහළට

1532

2023 වසරේ මුල් මාස දෙක තුළ දී මෙරට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිතයේ සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා වේ.

2022 වසරේ දෙසැම්බර් මාසය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැවති සමස්ත සක්‍රීය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ප්‍රමාණය 1,952,991 ක් ලෙසින් වාර්තා වී ඇති අතර එය 2023 ජනවාරි මාසය අවසන් වන විට 1,942,272 ක් දක්වා ත්, 2023 පෙබරවාරි මාසය අවසන් වන විට 1,940,872 ක් දක්වාත් පහළ ගොස් තිබේ.

මෙය පූර්ව මාසයට සාපේක්ෂව 2023 ජනවාරි මාසය තුළ දී ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් 10,719 ක සහ 2023 පෙබරවාරි මාසය තුළදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් 1,400 ක අඩු වීමකි.

මේ අතර මෙකී ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් වෙනුවෙන් ගෙවීමට ඇති මුළු හිඟ මුදල් ප්‍රමාණය 2022 දෙසැම්බර් මාසය අවසන් වන රු. මිලියන 143,098 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

මේ ප්‍රමාණය 2023 ජනවාරි මාසය අවසන් වන විට රු. මිලියන 142,061 ක් දක්වා ත්, 2023 පෙබරවාරි මාසය අවසන් වන රු. මිලියන 141,001 ක් දක්වා ත් අඩු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here