සංචාරකයින් පැමිණීමේ සීඝ්‍ර වර්ධනයක්

134

ලබන 20 වනදා වන විට සංචාරකයින් හාරලක්ෂයක් පැමිණීමේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බව සංචාරක සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.

එහි සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ මේ මාසයේ ගත වූ කාලය තුළ සංචාරකයින් 55,000ක් පමණ පැමිණ ඇති බවය.

“සංචාරයින් පැමිණීමේ වැඩිවීමක් පෙන්නුම්කරනවා. 16 වනදා වෙද්දි මේ මාසයට විතරක් සංචාරකයින් 55,000ක් පමණ ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ අනුව ගත්විට හාරලක්ෂයකට කිට්ටු වෙන්න සංචාරකයින් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ල තියෙනවා. අපි බොහෝදුරට බලාපොරොත්තු වෙනවා 20 වනදා වෙනකොට සංචාරකයින් හාරලක්ෂයක් පැමිණීමේ ඉලක්කය ඉක්මවයි කියලා. මේ මාසය ගත්විට වැඩියෙන්නම සංචාරකයින් පැමිණිලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවෙන්. ඊට පස්සේ රුසියාවෙන්. හැබැයි ජනවාරි සිට අද වෙනතුරු ගත් විට රුසියාවෙන් තමයි වැඩිපුර ප්‍රමණයක් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්දියාවෙන්. අපි චීනයෙන් බලාපොරොත්තු වුණ තරමට සංචාරකයින්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එන මාසයේ වගේ චීනයෙන් එන සංචාරකයින්ගේ ප්‍රමාණය වැඩිවෙයි කියලා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here