අයවැය කාර්යාල පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

933

පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාර්යාල පනත් කෙටුම්පත තුන්වර වර කියවීම එයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධන සහිතව පනත් කෙටුම්පත සම්මත කරගත් බවයි කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දුන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here