සහල් වර්ග 3ක මිල පහළට

91

සතොස සිය භාණ්ඩ වර්ග තුනක මිල මෙලෙස පහළ දමා ඇත.

දේශීය සුදු කැකුළු මිල රුපියල් 10කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 165කි.

දේශීය සුදු නාඩු කිලෝවක මිල රුපියල් 7කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 168කි.

එසේම රතු කැකුළු කිලෝවක මිල ද රුපියල් 2කින් සතොස පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 137කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here