ශ්‍රී ලාංකික ස්ථාන හතරක් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට

161

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය හා සංරක්ෂණය කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇති මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් ස්ථාන හතරක් ඇතුළත් කිරීමට යෝජනා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

දැනටමත් යුනෙස්කෝ ලැයිස්තුවේ සීගිරිය, රංගිරි දඹුලු ලෙන් විහාරය සහ අනුරාධපුර පූජා නගරය ඇතුළු ස්ථාන අටක් ඇතුළත් වන අතර සංස්කෘතික අරමුදලට අනුව ආරුක්කු නවය පාලම, රිටිගල, මානකන්ද සහ අරන්කැලේ ආරාමය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට යෝජනා කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වීමට නම්, එම ස්ථාන කැපී පෙනෙන විශ්වීය වටිනාකමකින් යුක්ත විය යුතු අතර අවම වශයෙන් තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක දහයෙන් එකක්වත් සපුරාලිය යුතු වේ. 

2004 අවසානය දක්වා, ලෝක උරුම ස්ථාන තෝරාගනු ලැබුවේ සංස්කෘතික නිර්ණායක හයක් සහ ස්වාභාවික නිර්ණායක හතරක් මත වන අතර ලෝක උරුම ලැයිස්තුවේ දැනට දේපල 1,157 ක් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here