පළාත් පාලන මැතිවරණයෙහි ඇප මුදල් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදියෙකු ප්‍රශ්ණ නගයි

275

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙහි ඇප මුදල් සම්බන්ධයෙන් Live24 මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් අසන ලද පැනයකට පිළිතුරැ ලබා දෙමින් බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ

එ පිළිබදව ජානක වක්කුඹුර අමාත්‍යතුමා උපදේශක කාරක සභාවේදී විවිධ අනෙක් සියලුම දේශපාලන පක්ෂ සමග සාකච්ඡා කළ බව පැවසුවා. ගත හැකි වෙනත් විකල්ප ක්රියාමාර්ගයක් පිළිබදව එතුමා සාකච්ඡා කරගෙන යනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here